$(function () { //PC导航下拉 $('.nav-list').hover(function () { $(this).find('.nav-menu').stop(true,true).slideDown(); },function () { $(this).find('.nav-menu').stop().slideUp(); }); //搜索框 $('.search-btn').click(function (e) { $('.phone-menu').hide(); if($('.search-box').hasClass('on')){ $('.search-box').removeClass('on'); $('.search-btn').removeClass('on'); }else{ $('.search-box').addClass('on'); $('.search-btn').addClass('on'); $(document).one("click", function(){ $('.search-box').removeClass('on'); $('.search-btn').removeClass('on'); }); e.stopPropagation(); } }); $('.search-box').on("click", function(e) { e.stopPropagation(); }); //手机导航下拉 $('.phone-nav-icon').click(function (e) { $('.search-box').removeClass('on'); $('.search-btn').removeClass('on'); if($('.phone-menu').is(":hidden")){ $('.phone-menu').stop().slideDown(); $(document).one("click", function(){ $('.phone-menu').stop().slideUp(); }); e.stopPropagation(); }else{ $('.phone-menu').stop().slideUp(); } }); $('.phone-menu').on("click", function(e) { e.stopPropagation(); }); //手机导航内栏目下拉 $('.phone-menu-title').click(function () { var box=$(this).parent().find('.phone-menu-c'); $('.phone-menu-c').stop().slideUp(); $('.phone-menu-title').removeClass('on'); if(box.is(":hidden")){ $(this).addClass('on'); box.stop().slideDown(); } }); })

超高层建筑

追求卓越品质,缔造完美生活

深圳市最早的15家地盘管理公司之一

深圳地铁松岗车辆段上盖物业

深圳地铁松岗车辆段上盖物业

岗厦金地大百汇

岗厦金地大百汇

盐城电视塔

盐城电视塔

武汉塔子湖首地云梦台

武汉塔子湖首地云梦台

深圳中国人寿大厦

深圳中国人寿大厦

安信金融大厦

安信金融大厦

诚杰国际商业中心Ⅰ 期

诚杰国际商业中心Ⅰ 期

广电信息大厦

广电信息大厦

贵阳花果园双子塔项目

贵阳花果园双子塔项目

弘毅全球PE中心

弘毅全球PE中心

前海自由贸易中心

前海自由贸易中心

网络科技大厦

网络科技大厦